ΔΙΑΓΝΩΣΤΚΑ TESTS ΝΟΣΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ Sars-CoV-2


Ο WHO προτείνει, επί του παρόντος, τη διάγνωση του COVID-19 με μοριακές τεχνικές που ανιχνεύουν το RNA του ιού SARS-CoV-2. Αυτή είναι γενικά η τρέχουσα στρατηγική και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υφιστάμενες υποδομές και οι ελλείψεις υλικών περιορίζουν την ικανότητα των τεχνικών αυτών να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για διαγνωστικά COVID19 σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση σε αξιόπιστες, ταχείες διαγνωστικές μεθόδους ανίχνευσης του αντιγόνου του ιού του COVID-19, θα μπορούσε να μετριάσει την πίεση στα εργαστήρια και να αυξήσει την ικανότητα κάλυψης των επειγουσών αναγκών της δημόσιας υγείας.

Οι ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης του κορωνοϊού είναι ποιοτικές ή ημι-ποσοτικές in vitro διαγνωστικές μέθοδοι (IVDs), που χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε μικρές σειρές. Χρησιμοποιούν μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες και έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν γρήγορα αποτελέσματα είτε στα νοσοκομεία είτε εγγύς του τόπου λήψης των δειγμάτων . Οι ταχείες μέθοδοι μπορεί να δώσουν αποτελέσματα περίπου σε 10-30 λεπτά ενώ χρειάζονται περίπου τέσσερις ώρες για μοριακές τεχνικές. Υπάρχουν δύο τύποι διαγνωστικών μεθόδων του COVID-19 που χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Η άμεση ανίχνευση του αντιγόνου SARS-CoV-2 και έμμεση ανίχνευση μέσω των αντισωμάτων κατά του ιού. Οι μέθοδοι ανίχνευσης του αντιγόνου ανιχνεύουν συστατικά των ιών που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της λοίμωξης σε εκκρίματα, όπως ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις.

Οι μέθοδοι ανίχνευσης των αντισωμάτων δίνουν πληροφορίες κυρίως μετά την νόσηση πράγμα που είναι χρήσιμο από πολλές απόψεις. Σε αντίθεση με τα tests που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της νόσου μόνο κατά την περίοδο της λοίμωξης η ανίχνευση αντισωμάτων δίνει πληροφορίες για το αν νόσησε κάποιος και επιτρέπουν την εκτίμηση σε πληθυσμιακό επίπεδο του νοσήσαντος πληθυσμού ο οποίος και ανέπτυξε αντισώματα κατά του ιού. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι η ανίχνευση των αντισωμάτων είναι πλέον αποτελεσματική (ευαισθησία μεγαλύτερη του 97%) τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων και την ταυτοποίηση της νόσου με την ανίχνευση των αντιγόνων με την μέθοδο PCR. Για την ανίχνευση των αντισωμάτων υπάρχουν ευρέως χρησιμοποιούμενες αυτοματοποιημενες τεχνικές για την διαχείριση μεγάλου αριθμού δειγμάτων.

Οι ανάγκες της πανδημίας Covid-19 επέβαλαν την αναζήτηση αυτοματοποιημένων, μεγάλης κλίμακας ποσοτικών μεθόδων ανίχνευσης του αντιγόνου του ιού Sars-2, οι οποίες και αναπτύχθηκαν ταχέως από μεγάλες εταιρίες ανάπτυξης και παραγωγής αντιδραστηρίων ανοσοπροδιορισμών (immunoassays) χρησιμοποιώντας διάφορους ιχνηθέτες κυρίως όμως βασιζόμενους στη χημειοφωταύγεια. Οι συγκριτικές μελέτες που έγιναν δείχνουν ότι τα αποτελέσματα συγκρινόμενα με αυτά της μεθόδου RT-PCR είναι σύμφωνα σε ποσοστό 91,5% για το σύνολο των εξετασθέντων δειγμάτων ασθενών με ευαισθησία 100% για ασθενείς με υψηλό φορτίο ιού.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΜΟΛΥΝΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΣΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ .