Ορμονικοί προσδιορισμοί


Στο τμήμα ορμονικών προδιορισμών μετρούνται τα επίπεδα όλων των ορμονών που έχουν πρακτικό κλινικό ενδιαφέρον. Χρησιμοποιούνται μικροαναλυτικές μέθοδοι ανταγωνισμού RIA (RadioImmunoAssay) & IRMA (ImmunoRadioMetricAssay) και σε ένα βαθμό μέθοδοι φασματομετρίας μάζας. Στίς μεθόδους RIA που βασίζονται στην αρχή του ανταγωνισμού χρησιμοποιούνται επισημασμένα με ραδιοϊσότοπα αντιγονικά μόρια (ορμονικά εν προκειμένω) που, παράλληλα με τα περιεχόμενα στον ορό ή το πλάσμα, μη επισημασμένα μόρια ορμονών φέρονται σε αντίδραση με λιγότερα σε αριθμό μόρια ειδικών γι’ αυτά αντισωμάτων. Βάσει της αρχής του ανταγωνισμού, όσο περισσότερα μη επισημασμένα ορμονικά μόρια βρίσκονται στον ορό, τόσο λιγότερα επισημασμένα ραδιενεργά μόρια θα συνδεθούν με τα ειδικά για κάθε ορμόνη αντισώματα. Αυτό επιτρέπει, αν χρησιμοποιήσουμε ορούς με γνωστές ποσότητες κάθε ορμόνης, να κατασκευάσουμε καμπύλες αναφοράς που επιτρέπουν τη μέτρηση των επιπέδων ορμονών σε κάθε ορό πρός εξέταση.

Στις μεθόδους IRMA χρησιμοποιούνται επισημασμένα μονοκλωνικά αντισώματα κατά της προς μέτρηση ορμόνης (αλλά και άλλων πρωτεϊνικών μορίων όπως καρκινικοί δείκτες κλπ). Στην περίπτωση αυτή, αξιοποιούνται δύο αντί ενός (περίπτωση RIA) επιτοπίων, πράγμα που επιτρέπει την καλύτερη ειδικότητα των μετρήσεων και σε ένα σημαντικό βαθμό αύξηση της ευαισθησίας των μετρήσεων. Στις μεθόδους φασματομετρίας μάζας αυξάνεται περισσότερο η ειδικότητα των μετρήσεων.

Παράλληλα με τις μετρήσεις των ορμονών, στο εργαστήριό μας εκτελούνται και όλα τα προκλητά tests των ορμονών όπως TRH test, LHRH test, L-dopa test, καμπύλη ινσουλίνης μετά φόρτιση με γλυκόζη κλπ.